7篇Ulasan练习以及参考答案

7篇Ulasan练习以及参考答案 

练习一

 

参考答案

Barangan buatan Malaysia ialah barangan yang dihasilkan dinegara kita sendiri. Banyak kebaikan yang kita peroleh denganmembeli barangan buatan Malaysia. Antaranya, kita dapat menjimatkanperbelanjaan

keluarga kerana harga barangan tempatan lebih muroh berbandingbarangan import. Selain itu, kita dapat menyemai semangat patriotikdalam kalangan rakyat. Di samping itu, industri tempatan juga dapatdimajukan dan membantu rakyat menambah pendapatan supaya dapathidup dengan lebih selesa. Seterusnya, penghasilan barangantempatan yang mendapat sokongan rakyat akan meningkatkan imejnegara pada pandangan pelancong dan dunia luar. Kesimpulannya,belilah barangan buatan Malaysia kerana "Produk Malaysia KebanggaanKita".

 

练习二  

 

参考答案

Rajah menunjukkan kebaikan bekerja sendiri. Banyak kebaikanyang diperoleh dengan bekerja sendiri. Antaranya, dapatmengubah tatacara bekerja seseorang  itu merijadi lebihpositif. Selain itu, dengan bekerja sendiri kita bebasmenentukan waktu bekerja kerana mempunyai waktu bekerja yangbebas. Di samping itu, bekerja sendiri tidak membuatkanseseorang tertekan dengan pihak atasannya. Dengan bekerjasendiri juga kita dapat menentukan rezeki sendiri.Kesimpulannya, bekerja sendiri lebih baik daripada bekerjadengan orang lain

廣告-請繼續往下閱讀

 

练习三

参考答案

Peta buih menunjukkan cara-cara menjadi murid cemerlang.Ada banyak cara yang boleh kita lakukan untuk menjadi muridcemerlang. Antaranya, kita mestilah membuat jadual belajarharian dan mematuhi

jadual tersebut supaya masa kita terancang. Selainitu, kita juga boleh mengamalkan teknik mengulangkaji pelajaran yang betul dan berkesan. Di samping itu,kita mestilah sedar akan kelemahan diri kita danberusaha untuk memperbaikinya. Seterusnya, setelahmelakukan pelbagai usaha kita hendaklah berdoa kepadaTuhan supaya kita memperoleh kejayaan.Kesimpulannya, kejayaan yang cemerlang memerlukan usahayang berterusan.

 

练习四

参考答案

Pemimpin negara merupakan individu yang banyak berjasakepada negara. Antara cara yang boleh kita lakukan untukmenghargai pemimpin adalah dengan membina muzium negarawansupaya rakyat dapat

mengenali permimpin dengan lebih dekat. Selain itu,buku biografi mengenai pemimpin boleh diterbitkansebagai tanda kita menghargai pemimpin kita. Di sampingitu. bangunan-bangunan dan jalan-jalan bolehdinamakan sempena nama pemimpin bagi memperingatijasa mereka. Contohnya, Jalan Tunku Abdul Rahmandan Jalan Tun HS Lee. Kesimpulannya, hormati danhargailah pemimpin yang banyak berjasa kepada negara kita.

 

练习五

廣告-請繼續往下閱讀

参考答案

Gambar rajah menunjukkan cara-cara memupuk perpaduan kaum.Antara cara memupuk perpaduan kaum adalah mengadakan aktivitigotong-royong di kawasan taman perumahan. Selain itu, kitahendaklah

mengamalkan kunjung-mengunjung sempena hari-hari perayaan.Di samping itu, sambutan hari keluarga boleh diadakan di tamanperumahan. Seterusnya, penglibatan murid-murid dalam aktivitikokurikulum di sekolah juga dapat memupuk perpaduan kaumkerana mereka sentiasa berinteraksi antara satu sama lain.Kesimpulannya, kita wajarlah membina semangat kejiranan dikawasan kejiranan kita yang terdiri daripada pelbagai kaumsupaya kita dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni.

 

练习六

参考答案

Gambar rajah menunjukkan cara-cara mengurangkan kadarkemalangan jalan raya. Ada banyak cara yang boleh dilakukanuntuk mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya. Antaranya,kita tidak boleh menggunakan telefon bimbit ketika memandukerana akan mengganggu tumpuan pemanduan. Selain itu, kitamestilah mematuhi lampu isyarat. Di samping itu, kita jugamestilah memandu dengan had laju yang ditetapkan untukmengelakkan kemalangan. Seterusnya, kita wajib memeriksakeadaan kenderaan sebelum memulakan pemanduan.Keadaan struktur jalan raya juga perlu diambil be rat supayaPengguna jalan raya dapat memandu dengan selamat.

廣告-請繼續往下閱讀

练习七

 

 参考答案

Gotong-royong membersihkan Taman Perumahan Cheras Perdanaakan diadakan pada 20 Januari 2016, bermula jam 8.00 pagihingga 12.00 tengah hari. Para penduduk akan berkumpul dibalai raya Taman Cheras Perdana untuk mendengar taklimatsebelum gotong royong. Tujuan gotong royong ini diadakanadalah untuk membersihkan dan menceriakan kawasan tempattinggal. Selain itu, gotong royong juga bertujuan untukmembasmi pembiakan nyamuk aedes. Seterusnya, melaluiprogram ini diharapkan dapat mengeratkan hubungansesamajiran.